Privacyverklaring

Versie: 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens en daarmee je privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf?

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf is een VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Zierikzee ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22051170.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf?

Gebruik van onze diensten

Op de website van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf kun je bekijken welke diensten V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf aanbiedt kun je telefonisch, per mail of via de post informatie opvragen over ons dienstenaanbod. Wanneer je besluit gebruik te maken van onze diensten vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Je gegevens:

  • NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Je bedrijfsgegevens (indien van toepassing):

  • Bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf of die van een derde partij.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt geen gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt.
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

  • Om gebruik van de diensten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf aan je te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf:

  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf.;
  • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf rust, zoals:

  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf dat aan je laten weten. Ook kan V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen emailberichten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf willen ontvangen, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@vertonverkaart.nl.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf in verband met de diensten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit deze privacyverklaring blijkt.

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres).

Zo kan V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf worden verwerkt. V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf of die van een derde partij. V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf maakt gebruik van servers in Nederland.

6. Op welke wijze wordt jouw persoonlijke informatie beschermd?

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via het emailadres info@vertonverkaart.nl.

7. Cookies

Via deze website kan V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Indien je de gegevens wilt zien die bij V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@vertonverkaart.nl. V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen via info@vertonverkaart.nl.  Je kunt verzoeken dat V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@vertonverkaart.nl.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kun je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

11. Vragen en feedback

V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@vertonverkaart.nl of een brief sturen naar V.O.F. Verton-Verkaart Timmerbedrijf, Kiekendiefstraat 22, 4302 WV te Zierikzee t.a.v. dhr. M.A. Verton.

 

2018-Privacyverklaring